نمایندگی عاملیت فروش2021-07-19T10:35:32+00:00

پنل عاملیت فروش 

هر شخص در هرکجا می تواند از گروه ربات لند یک پنل عاملیت فروش دریافت کند

هر عاملیت فروش موظف است بابت هر ماه مبلغ تعیین شده در پنل خود را به عنوان آبونمان به گروه ربات لند پرداخت نماید.

به هر معرفی کننده مبلغ صدهزارتومان بابت معرفی عاملیت فروش از طرف شرکت پرداخت می گردد

پنل عاملیت فروش یک ماهه است و هر ماه نیاز به تمدید دارد

  • در صورت عدم پرداخت سه ماهه آبونمان توسط عاملیت فروش ،پنل وی به حالت تعلیق تغییر می کند.
  • در صورت پرداخت آبونمان پس از تعلیق تمام کاربران عاملیت فروش همچنان پابرجا خواهد ماند.
  • در صورت عدم پرداخت آبونمان طی شش ماه تمام کاربران عاملیت فروش از اختیار وی خارج می شود.
  • تا پرداخت و تمدید پنل صورت نگیرد، هیچ پرداختی به عاملیت فروش میسر نمی باشد.
  • پرداخت سود عاملیت فروش فقط در تاریخ دهم هر ماه میسر است.
  • عاملیت فروش موظف است پیش ازتاریخ دهم هر ماه درخواست تسویه خود را در پنل درج کرده باشد.
  • 20 درصد از شارژ کاربر عاملیت فروش به عنوان سود آن محاسبه و به پنل وی افزوده  می شود.
  • عاملیت فروش از تمامی شارژهای کاربر (هر نوع پرداختی )سود دریافت می نماید (حتی  کاربران پیشین).
  • مالیات اضافه شده در پنل ، در محاسبه سود عاملیت فروش نقشی ندارد.