تعرفه مکالمه و پیامک2019-12-22T09:10:26+00:00

سیم کارت های دائمینوع مکالمه تعرفه توضیحات
مکالمه درون شبکه 499 ریال / دقیقه (60 ثانیه)
مکالمه برون شبکه 625 ریال / دقیقه (60 ثانیه)
پیامک فارسی 98 ریال / پیامک
پیامک انگلیسی 232 ریال / پیامک
پیام چند رسانه ای (MMS) 198 ریال / فقط درون شبکه
اینترنت همراه 2G(در حالت رومینگ) 0.32 ریال / کیلو بایت
اینترنت 3G/4G 0.4 ریال / کیلو بایت


سیم کارت های اعتبارینوع مکالمه تعرفه توضیحات
مکالمه درون شبکه 620 ریال / دقیقه (60 ثانیه)
مکالمه برون شبکه 852 ریال / دقیقه (60 ثانیه)
پیامک فارسی 116.8 ریال / پیامک
پیامک انگلیسی 276.4 ریال / پیامک
پیام چند رسانه ای (MMS) 400 ریال / فقط درون شبکه
اینترنت همراه 2G(در حالت رومینگ) 0.35 ریال / کیلو بایت
اینترنت 3G/4G 0.6 ریال / کیلو بایت