تعرفه اینترنت2020-01-07T12:16:43+00:00

1 روزه

1 گیگ

50000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

7 روزه

1 گیگ

55000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

7 روزه

2 گیگ

90000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

7 روزه

2.5 گیگ

109000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

14 روزه

1.5 گیگ

100000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

14 روزه

2.5 گیگ

130000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

14 روزه

3 گیگ

145000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

30 روزه

2 گیگ

140000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

30 روزه

3 گیگ

155000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

30 روزه

4 گیگ

165000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

30 روزه

6 گیگ

200000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

30 روزه

8 گیگ

245000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

30 روزه

10 گیگ

280000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

60 روزه

6 گیگ

300000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

60 روزه

10 گیگ

340000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

60 روزه

15 گیگ

430000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

90 روزه

12 گیگ

400000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

90 روزه

15 گیگ

450000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

90 روزه

18 گیگ

500000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

180 روزه

36 گیگ

1000000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

180 روزه

48 گیگ

1200000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

270 روزه

50 گیگ

1200000 ریال

Button Project - rokaweb.ir

270 روزه

72 گیگ

1500000 ریال

Button Project - rokaweb.ir